Translate this page

 

Dienstverlening

 


`Dienstbaarheid is ommezien naar de naaste`


Archiefservice Fryslân richt zich op basiswerkzaamheden voor het inventariseren, bewerken, saneren van overheid– en semi-overheidsarchieven die in een semi-statisch/statische staat verkeren, en te zijner tijd (wettelijke verplichting voor een overheidsarchief) overgebracht dienen te worden naar een archiefbewaarplaats. Waar zij ter inzage liggen voor eventueel historisch onderzoek. Maar ook particuliere-, familie-, zakelijke-, kerkelijke en notariële archieven komen hiervoor in aanmerking.

Binnen een geïnventariseerde, beschrijvende inventaris van een archief behoort een historische inleiding – wat er in het archief aanwezig is – daarnaast zijn wij bereidwillig om een `historische voorgeschiedenis` te schrijven van het te inventariserende archief, met dien verstande als er bronnen van aanwezig zijn. Met deze profilering krijgt uw inventaris c.q. archief een breder aanzien; dat er een geschiedenis aan vooraf is gegaan en de historische inleiding niet op zichzelf staat, maar hiermee een meerwaarde heeft gekregen. (zie: Inventarissen Historische inleidingen Veendam en Wildervank)

Alle overheidsarchieven vallen onder de Archiefwet 1995, dit in tegenstelling tot besloten,- naamloze,- en commanditaire vennootschappen, stichtingen, corporaties, maatschappijen, maatschappen en verenigingen die daaraan niet zijn gerelateerd. Echter, zij hebben wel een verantwoording met betrekking tot het Burgerlijk Wetboek (Bw), Wet openbaarheid van bestuur (Wob), Algemene wet Rijksbelastingen (Awr), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Wet tot behoud van cultuurbezit (Wbc) en andere wetten ten aanzien van bewaarverplichtingen, ofwel de taak van `openbaar gezag`. (zie: www.erfgoedinspectie.nl → Archieven → Wet en regelgeving → Archiefwetgeving → Reikwijdte)

Provincie– , Gemeente– en Waterschap

Secretariearchieven; Serie matige bestanden zoals: Bouw– en Hinderwet- (milieu)   vergunningen; Werk en Inkomen: bijstandsarchieven (Sociale Dienst); Overige gedeponeerde gemeentelijke archieven: kabinetsarchief en diensten.

Gezondheid– en Onderwijsinstellingen

Zieken– en Verzorgings(te)huizen, Gezondheidsinstellingen e.d.; Schoolgemeenschappen en Schoolbesturen.

Kerk– , Notariële– , Particuliere– , Familie– , Verenigingen– en Zakelijke archieven 

Kerken van diverse denominaties; notariële registers; familie geschiedenis; culturele verenigingen en bedrijven, NV.’s / BV.’s en corporaties.

Overige werkzaamheden

Wij zijn ook behulpzaam bij het wegwerken van uw opgelopen achterstanden binnen uw organisatie, zowel in de dynamische- als in de semi-statische- en statische fase.

Het bewerken van bestanden, herschrijven of aanpassen van archiefinventarissen is ook een activiteit die wij graag voor u willen verrichten, zoals: EAD—Encoded Archival Description. (zie: Ervaringen) Daarmee kan uw beschreven inventaris bijvoorbeeld geplaatst worden op één van de websites van de drie noordelijke provinciale Archiefnetten, afhankelijk tot welke provincie uw archief (inventaris) betrekking heeft, respectievelijk het: Drents archiefnet, Fries archiefnet of Groninger archiefnet (daarna kunt u zelf online de site beheren). Echter, dat het fysieke archief van de beschreven inventaris verblijft in de archiefbewaarplaats binnen uw gemeente, nabijgelegen streekarchief of als uw organisatie zelf in het bezit is van een archiefbewaarplaats die voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Ook kunt u bij ons terecht voor het professioneel beschrijven en catalogiseren van uw bibliotheek of audiotheek collecties, in een digitaal bestand. Bovendien is het mogelijk om (corporele) documenten digitaal fotografisch vast te leggen.

Eveneens kunt u ons consulteren voor het opzetten voor een archiefstructuur, c.q. classificatiesysteem, maar ook kunnen wij u bijstaan als uzelf een (statisch) archief wilt inventariseren. 

Doelstelling

Archiefservice Fryslân wil graag een doelstelling nastreven, welke een fair play treatment is, waarbij beide partners van profiteren, respectievelijk opdrachtgever en opdrachtuitvoerder. Flexibiliteit is hierbij een strategisch ijkpunt, anderzijds het heeft een meerwaarde. Aangezien opdrachtgever zich onder andere niet hoeft te buigen over werkgeverslasten, en opdrachtuitvoerder beschikt over beheersmatige-, uitvoerende- en begeleidende functies. Eveneens doordat Archiefservice Fryslân over een degelijke mate van resultaatverantwoordelijkheid en zelfstandigheid beschikt.

Tarief

Niet het tarief is normbepalend of dient als criterium, echter, veeleer is de kwaliteit van het product c.q. de opdracht cruciaal, ofwel doorslaggevend. Waarbij het uitgangspunt van de beroepsethiek moet zijn die volwaardig is. Zodoende krijgt men een gefundeerde basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Niet het vergelijken van appels met peren, het salaris van een medewerker die in vaste dienst is van een opdrachtgever met het tarief van de opdrachtuitvoerder, aangezien de loonsom van laatstgenoemde een geheel ander verhaal is.

Het minium uurloon dat ik hanteer bedraagt € 40,00 inclusief reiskosten en exclusief BTW., gebaseerd op projecten die binnen redelijke reisafstand zijn gelegen. Projecten die verder gelegen zijn en waar eventueel overnachtingen plaatsvinden hebben een hogere indexering. Aangezien de loonsom een lonende weergave moet zijn en niet een verliezende.

Bemiddelling

Archiefservice Fryslân wil zich eventueel laten bemiddelen, u mag zelf kiezen voor een bemiddellende organisatie of collega binnen het vakgebied die zich hiervoor wil inzetten.

Voor eventuele vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Archiefservice Fryslân.

naar boven